คณะผู้บริหาร

นายสุกิจ ดั่นเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา