ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ 216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,878,100 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบอาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 3,816,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 190,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 190,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง แบบส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชายแบบส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..