กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาณี เนื่องสิทธะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิระนันท์ ยอดนิล
ครู คศ.3

นางพิชญาภา คงหอม
ครู คศ.2