กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategic)

       1. ด้านผู้เรียน
          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
          2.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
          1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสู่ครูมืออาชีพ
3. ด้านระบบการบริหารจัดการ
          1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
          2.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  อย่างมีคุณภาพ
          3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (เอกชน รัฐ บวร)