ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  
บนเนื้อที่ 43-2-46 ไร่ ระยะทางอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบลคือ ตำบลเขาทอง 12 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 และตำบลเขากะลา หมู่ที่ 5
       ศึกษาธิการอำเภอดูแลเรื่องการก่อตั้งโรงเรียน มีกำนันประจักษ์ คกาทองเป็นคนประสานให้ได้มาซึ่งการตั้งโรงเรียน ที่ดินของนางทวน จันเขียว ซื้อในราคา 50,000 บาท กำนันประจักษ์ คกาทอง ขุดสระให้โรงเรียน
มีผู้บริจาคให้ ดังนี้
        1. คุณประยูร คุณศิริรัตน์ จิตติรัตนากร (ร้านลี้บ้วนเซ้ง)
        2. คุณสุทธิพันธ ยินดี พิริยะศักดิ์จินดา (ร้านสุทธิยินดีพยุหะคีรี)
        3. คุณน้อย คุณวันดี เหมชาติวิรุฬ (ร้านป๊อปปูล่า นครสวรรค์)
        4. คุณชื้น คุณแจ่ม เหมชาติวิรุฬ (ร้านแห่อิ้วเชียง เขาทอง)
        5. คุณสุจิตรา คุณชัยพร เฉลิมสิน (ร้านป๊อบช้อป นครสวรรค์)
บริจาคคนละ 10,000 บาท 5 คนเป็นคนเขาทอง    
เปิดการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2521 โดยตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อปี พ.ศ. 2523

สภาพปัจจุบัน
 
       โรงเรียนเขาทองพิทยาคม มี นายสุกิจ ดั่นเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษามีจำนวน 23 คน แบ่งข้อมูลได้ดังนี้
ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 16 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 4 คน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน 325 คน ชาย 181 คน หญิง 144 คน