ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
วิริเยนฺทุกขมจฺ เจติ "คนจะล่วงรู้ได้เพราะความเพียร"