ธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ขั้นตอนการขอใช้บริการกองทุนธุรกิจนักเรียน

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานกองทุนธุรกิจนักเรียน School - BIRD

1.  จัดทำโครงการ (แผนธุรกิจ)

     1.  กลุ่มนักเรียนจัดทำแผนธุรกิจโดยมีครูเป็นผู้ช่วย / ที่ปรึกษา หรือครูช่วยทำ
     2. การทำธุรกิจอาจจะทำเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชั้นเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม
     3. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อช่วยพิจารณาตรวจสอบ
     4. ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นชอบ/อนุมัติในแผนธุรกิจ

2. นำเสนอและจัดทำสัญญายืมเงินจากกองทุนธุรกิจนักเรียน

     1. หลังจากแผนธุรกิจได้รับการเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน แล้วให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
     2. คณะกรรมกองทุนฯร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินยืม แล้วจัดทำสัญญายืมเงิน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นพยาน

3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมเงินกองทุนธุรกิจนักเรียน

       1. ประธานกองทุนฯ หรือกรรมการกองทุนฯ ส่งหนังสือขอรับเงินยืม ไปยังผู้อำนวยการ โรงเรียน หรือประธานคณะกรรมการโครงการ School-BIRD
        2. ผู้อำนวนการโรงเรียน หรือประธานกรรมการโครงการ School-BIRD ทำการอนุมัติ
        3. ส่งเรื่องไปที่บัญชี/การเงิน เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยืม
        4. บัญชีของกองทุนหรือโครงการ ทำการบันทึกตั้งลูกหนี้

4. ขั้นตอนการคืนเงินยืม และรายได้กับกองทุนธุรกิจนักเรียน


        1. เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น ให้นักเรียนผู้ยืมกรอกแบบฟอร์มในใบคืนเงินกองทุนธุรกิจนักเรียนให้ครบถ้วน แล้วยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนธุรกิจนักเรียน พร้อมส่งเงินตามจำนวนให้กับการเงิน ซึ่งต้องมีการลงนามชื่อให้ครบตามแบบฟอร์ม
         2. แบบฟอร์มตัวจริงจะให้บัญชี-การเงิน ไป และผู้นำฝากเงินจะได้สำเนาใว้ 1 ชุดเพื่อเป็นหลักฐาน
         3. การเงินกองทุนฯ หักเงินต้นยืมเข้าบัญชี และหัก 20% ของกำไรทั้งหมดใว้เป็นเงินบริจาคให้ให้โรงเรียน ที่เหลือครึ่งหนึ่งจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน และอีกครึ่งหนึ่งนำเข้ากองทุนเป็นเงินฝากของนักเรียน
        4. บัญชีกองทุนธุริจนักเรียนนำเงินเข้าธนาคาร และทำการลงบัญชีในสมุดคุมบัญชี และตัดลูกหนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมเก็บเอกสารต่าง ๆ