กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทองคิด ฤทธิรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร
ครู คศ.1