ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ ดั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕