กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณวดี กุศลสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาพร คะระนันท์
ครู คศ.2