โรงเรียนร่วมพัฒนา
ประวัติของโครงการสวนเกษตรโรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ประวัติความเป็นมาของสวนเกษตรโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

(Partnership School)

          "จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม   มหาวิทยาลัยมหิดล  มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ"

             โดยใช้งบประมาณเริ่มต้นโครงการโดยประมาณ  130,000   บาท  เริ่มดำเนินกิจกรรมสวนเกษตรในโรงเรียน
เขาทองพิทยาคม ในวันที่ 10  มีนาคม 2563  บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ประกอบด้วย  

       มะนาวในวงบ่อ  จำนวน   50   ต้น    ไม้ผลในเข่ง    จำนวน   50  ต้น       โรงเห็ดแบบ ATM   จำนวน  3  โรง
       ผักเข่ง              จำนวน   40   เข่ง    ผักไฮโดรน้ำนิ่ง  จำนวน  150  ชุด

             โดยติดตั้งระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ในส่วนของการผลิตพืช  และติดตั้งระบบให้น้ำแบบพ่นหมอก โดยมีการควบคุมเวลาการให้น้ำแบบอัตโนมัติ  

              ด้านการบริหารจัดการสวนเกษตรมีการตั้งครูเวรประจำวันช่วยดูแลในช่วงปิดภาคเรียน  และมีนักเรียนช่วยดำเนินกิจกรรม   

                  บันทึกการจำหน่ายผลผลิตสวนเกษตรประจำเดือนมีนาคม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB