คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกานต์ มั่นศักดิ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงฟ้า จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณพร สุขหิรัญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยกรณ์ เปี่ยมสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริญดา ไพรสินธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพมาศ โพธิ์มน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมิ่งขวัญ เชิ้อเกิด
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาธิตา บุญมูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4