กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดิเรก พูนศรีไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช มั่นสิงห์
ครูอัตราจ้าง