บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรัตนวลี โมราราย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมา เนตรขำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ พลมาศ
ช่างปูนระดับ 4