ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (10 พฤศจิกายน 2565)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
30
36
66
มัธยมศึกษาปีที่ 2
32 20 52
มัธยมศึกษาปีที่ 3
37
30
67
มัธยมศึกษาปีที่ 4
30
29 59
มัธยมศึกษาปีที่ 5
20
28
48
มัธยมศึกษาปีที่ 6
22 10 32
รวม
171
153
324