พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)

  

           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล มีสุทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพกาย
                และสุขภาพ     จิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคมโลก

    2.  พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สนองต่อความต้องการ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดจนระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  (รัฐ เอกชน บวร)

 

เป้าประสงค์ (Target)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมไทยสังคมโลกและมีจิตอาสาบนพื้นฐานความเป็นไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคม
4. มีระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร
7. เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชนผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ(เอกชน รัฐ บวร)