กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุธีรา หลวงอภัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุญรอด แก้วจรูญ
ครู คศ.2