วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานส
ากล บนพื้นฐานคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง