ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 60139
แบบฟอร์มรายงานและแจ้งผลการดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 210.14 KB 93534
แบบฟอร์มบันทึกสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 212.6 KB 93527
บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 93522
แบบฟอร์มบันทึกให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214.55 KB 93521
แผน PLC ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93627
คำสั่งแต่งตั้งPLC ปีการศึกษา 2561และ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.73 KB 93645
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 61-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 93621
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 93660
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 93657
ปฎิทินงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.75 KB 93675
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.14 KB 93665
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.69 KB 93662
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 93665
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.02 KB 93669
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.7 KB 93657
คำสั่งแต่งตั้งเวรสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 93703
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.81 KB 93666
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.94 KB 93674
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แยกกลุ่มเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 655.5 KB 93701
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 ชั่วคราว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 94222
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.97 KB 93729
แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนร่วมพัฒนา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 93716
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 93715
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.64 KB 93694
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 93667
รายชื่อนักเรียน พร้อมเลข 13 หลัก ม.1-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.58 KB 93698
คำสั่งปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 93921
ตารางเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 93723
ตารางสอนนักศึกษาฝึกสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 93683
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 93741
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.13 KB 93790
หน้าปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 93801
หน้าปกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 93858
ตัวอย่างเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 93844
ปฏิทินงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 93877
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข 18 มิย 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 93969
คำสั่งครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.1 KB 93827
คำสั่งครูเวรชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.22 KB 93747
คำสั่งครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.8 KB 93800
SDQPW เอ็กเซล์ช่วยคำนวค่าคะเเนน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 872.5 KB 93889
แบบเก็บ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 93908
แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 93828
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.74 KB 93853
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 321.97 KB 93886
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.28 KB 93713
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.92 KB 93707
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 93769
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 93716
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 93709
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.88 KB 93709
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 93733
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.57 KB 93701
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 93741
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.05 KB 93707
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.85 KB 93701
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.96 KB 93771
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.3 KB 93693
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.38 KB 93691
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.87 KB 93695
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.25 KB 93684
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.92 KB 93703
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.95 KB 93695
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 93785
คู่มือ การใช้ระบบ SGS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 93710
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 94176
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ม1-6 ณ 14 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 93898
โครงสร้างแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 59.53 KB 93832
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.51 KB 93874
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 93787
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 93804
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 94266
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.75 KB 93933
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 93730
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 93713
ใบติดใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 12.85 KB 93743
ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 93731
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.7 KB 93739
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.97 KB 93747
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 93840
คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.92 KB 93771
คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.31 KB 93829
รายชื่อนักเรียน รวมนักเรียนแขวนลอย 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 93749
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.48 KB 93774
แผนการสอนคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 94879
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 93793
ผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 93730
ผังสร้างโครงสร้างหน่วยบุรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.86 KB 93710
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 93986
โครงสร้างหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 93799
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 93836
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.78 KB 93788
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.46 KB 93826
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 93878
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 93769
คำสั่ง ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.88 KB 93787
คำสั่งเวรชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 559.95 KB 93777
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93743
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 94810
ต2ข ม.1- 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183 KB 93735
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 93769
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 93829
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 93750
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 93827
ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 93726
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 94811
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 93725
แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 93765
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 93814
ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 93866
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 93935
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 93752
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 93732
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 93723
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 93781
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 93715
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 93735
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 93739
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 93835
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 93736
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 93815
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 93809
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 93799
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 93763
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 93759
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 93733
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 93790
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 93743
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 93798
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 93781
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 93785
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 93761
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 93777
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 93874
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 93729
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 93761
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 93763
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 93793
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 93756
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 93741
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 93748
คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 93757
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 93833
คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 93762
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 93725
แบบฟอร์มมอบหมายงาน 93859
แบบฟอร์มขอไปราชการ 93873
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 95720
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 93794
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 93765
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 93805
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 93744
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 93892
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 93775
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 93751
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 93749
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 93722
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 93731
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 93767
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 93739
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 93732
11 Roadmap นโยบายสำคัญ 93714
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 99501
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 93773
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 93767
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 93973
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 93902
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 93890
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 93822
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 93888
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 93813
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 93763
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 93767
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 93814
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 93768
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 93745
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 93973
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 93805
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 93793
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 93798
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 93765
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 93777
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 93860
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 93871
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 94232
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 93919
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 93898
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 99172