ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 3
รายชื่อนักเรียน 1-6 2.65 ปรับปรุง 2 พย 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 43
แบบฟอร์มการสำรองจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 14
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 20
แบบขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 18
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 5
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 51
เอกสารการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 57
คำสั่งแต่งตัั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.25 KB 100
ปฏิทินวันเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคมปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 36.96 KB 51
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 188
SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 53
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 138
รูปเล่มสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74.56 KB 177
แบบสรุปรายงานผลโครงการและกิจกรรมประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 221.49 KB 156
แบบขออนุญาตและรายงานผลไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 15.41 KB 134
ประกาศค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.88 KB 139
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 233
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.91 KB 142
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.01 KB 145
แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 131
คำสั่งกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.95 KB 144
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนเทอม 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.03 KB 133
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.1 KB 129
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 117
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.59 KB 120
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 30.33 KB 111
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 48275
>SARปีการศึกษา2563โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 48623
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48519
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.88 KB 48451
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.1 KB 48315
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48479
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 48562
แบบฟอร์มรายงานและแจ้งผลการดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 210.14 KB 48347
แบบฟอร์มบันทึกสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 212.6 KB 48398
บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 48503
แบบฟอร์มบันทึกให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214.55 KB 48467
แผน PLC ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48266
คำสั่งแต่งตั้งPLC ปีการศึกษา 2561และ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.73 KB 48387
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 61-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48323
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 48222
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48456
ปฎิทินงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.75 KB 48274
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.14 KB 48283
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.69 KB 48493
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 48405
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.02 KB 48420
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.7 KB 48562
คำสั่งแต่งตั้งเวรสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 48210
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.81 KB 48414
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.94 KB 48460
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แยกกลุ่มเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 655.5 KB 48237
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 ชั่วคราว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48580
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.97 KB 48175
แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนร่วมพัฒนา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 48356
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48535
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.64 KB 48190
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48509
รายชื่อนักเรียน พร้อมเลข 13 หลัก ม.1-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48533
คำสั่งปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 48516
ตารางเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 48208
ตารางสอนนักศึกษาฝึกสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48467
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48351
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.13 KB 48177
หน้าปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 48161
หน้าปกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 48189
ตัวอย่างเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48310
ปฏิทินงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 48582
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข 18 มิย 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48254
คำสั่งครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.1 KB 48429
คำสั่งครูเวรชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.22 KB 48349
คำสั่งครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.8 KB 48413
SDQPW เอ็กเซล์ช่วยคำนวค่าคะเเนน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 872.5 KB 48420
แบบเก็บ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48676
แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48381
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.74 KB 48190
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 321.97 KB 48453
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.28 KB 48313
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.92 KB 48311
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48425
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48269
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48244
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.88 KB 48236
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48273
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.57 KB 48266
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48383
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.05 KB 48199
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.85 KB 48391
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.96 KB 48211
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.3 KB 48294
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.38 KB 48404
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.87 KB 48585
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.25 KB 48560
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.92 KB 48274
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.95 KB 48314
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 48545
คู่มือ การใช้ระบบ SGS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48512
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48183
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ม1-6 ณ 14 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 48311
โครงสร้างแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 59.53 KB 48403
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.51 KB 48331
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 48537
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 48204
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48302
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.75 KB 48519
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 48584
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 48425
ใบติดใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 12.85 KB 48181
ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 48522
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.7 KB 48409
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.97 KB 48167
>แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 48457
คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.92 KB 48508
คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.31 KB 48559
รายชื่อนักเรียน รวมนักเรียนแขวนลอย 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48293
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.48 KB 48480
แผนการสอนคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 48500
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 48525
ผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48224
ผังสร้างโครงสร้างหน่วยบุรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.86 KB 48286
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48311
โครงสร้างหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48334
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48413
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.78 KB 48165
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.46 KB 48436
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 48234
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 48365
คำสั่ง ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.88 KB 48305
คำสั่งเวรชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 559.95 KB 48484
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48427
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48392
ต2ข ม.1- 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183 KB 48351
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48317
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48359
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48244
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48505
>ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48351
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 48407
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 48529
>แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 48500
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48178
>ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 48413
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 48210
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48270
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 48197
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48304
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48291
>คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 48254
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 48361
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 48256
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48539
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 48364
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 48368
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 48304
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 48344
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 48173
>คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 48430
>คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 48283
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48473
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48334
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 48167
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48353
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 48177
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 48426
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48481
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 48293
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 48319
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 48466
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 48595
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 48336
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 48319
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 48210
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48561
>คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48170
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 48366
>คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 48535
>แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 48360
>แบบฟอร์มมอบหมายงาน 48296
>แบบฟอร์มขอไปราชการ 48369
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 48348
>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 48524
>คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 48509
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 48451
>ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48362
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 48380
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 48440
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 48361
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 48501
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 48241
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 48223
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 48313
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48207
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 48446
>11 Roadmap นโยบายสำคัญ 48417
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 48356
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48558
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 48429
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 48497
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 48504
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 48506
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 48404
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 48427
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48219
>ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48176
>คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 48236
>คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 48533
>คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 48474
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 48415
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 48401
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48502
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48379
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48401
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 48306
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48548
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 48525
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 48351
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 48413
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 48411
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 48316
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 50166