ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
จัดสรรโครงการปี66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.65 KB 3
บันทึกข้อความส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.17 KB 5
บันทึกข้อความ ลดเวลาเรียน ประจำปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.98 KB 2
แบบฟอร์มการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 25
คู่มือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 17
บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Active learning Word Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 24
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 46
รายชื่อนักเรียน 1-6 2.65 ปรับปรุง 2 พย 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 145
แบบฟอร์มการสำรองจ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 44
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 52
แบบขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 58
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 27
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 56
เอกสารการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 78
คำสั่งแต่งตัั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.25 KB 127
ปฏิทินวันเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคมปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 36.96 KB 67
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145 KB 211
SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 156
รูปเล่มสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74.56 KB 206
แบบสรุปรายงานผลโครงการและกิจกรรมประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 221.49 KB 195
แบบขออนุญาตและรายงานผลไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 15.41 KB 156
ประกาศค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.88 KB 154
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 237
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.91 KB 167
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.01 KB 162
แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 142
คำสั่งกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.95 KB 163
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนเทอม 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.03 KB 147
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.1 KB 134
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 131
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.59 KB 133
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 30.33 KB 115
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139 KB 48280
>SARปีการศึกษา2563โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 48626
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48537
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.88 KB 48470
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.1 KB 48398
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48542
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 48565
แบบฟอร์มรายงานและแจ้งผลการดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 210.14 KB 48351
แบบฟอร์มบันทึกสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 212.6 KB 48414
บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 48507
แบบฟอร์มบันทึกให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214.55 KB 48472
แผน PLC ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48272
คำสั่งแต่งตั้งPLC ปีการศึกษา 2561และ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.73 KB 48402
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 61-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48326
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 48225
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48459
ปฎิทินงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.75 KB 48277
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.14 KB 48300
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.69 KB 48496
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 48409
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.02 KB 48424
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.7 KB 48564
คำสั่งแต่งตั้งเวรสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 48232
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.81 KB 48418
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.94 KB 48472
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แยกกลุ่มเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 655.5 KB 48240
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 ชั่วคราว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48592
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.97 KB 48181
แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนร่วมพัฒนา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 48361
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48544
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.64 KB 48205
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48513
รายชื่อนักเรียน พร้อมเลข 13 หลัก ม.1-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48545
คำสั่งปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 48518
ตารางเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 48221
ตารางสอนนักศึกษาฝึกสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48470
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48356
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.13 KB 48179
หน้าปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 48165
หน้าปกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 48206
ตัวอย่างเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48316
ปฏิทินงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 48595
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข 18 มิย 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48256
คำสั่งครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.1 KB 48431
คำสั่งครูเวรชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.22 KB 48354
คำสั่งครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.8 KB 48416
SDQPW เอ็กเซล์ช่วยคำนวค่าคะเเนน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 872.5 KB 48422
แบบเก็บ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 48680
แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48386
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.74 KB 48192
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 321.97 KB 48466
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.28 KB 48315
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.92 KB 48324
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48427
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48271
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48257
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.88 KB 48238
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48275
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.57 KB 48268
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48395
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.05 KB 48211
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.85 KB 48393
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.96 KB 48213
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.3 KB 48296
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.38 KB 48407
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.87 KB 48597
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.25 KB 48572
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.92 KB 48276
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.95 KB 48316
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 48547
คู่มือ การใช้ระบบ SGS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48514
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 48185
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ม1-6 ณ 14 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 48314
โครงสร้างแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 59.53 KB 48405
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.51 KB 48344
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 48539
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 48216
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48316
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.75 KB 48521
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 48597
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 48440
ใบติดใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 12.85 KB 48183
ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 48524
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.7 KB 48411
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.97 KB 48169
>แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 48459
คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.92 KB 48512
คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.31 KB 48571
รายชื่อนักเรียน รวมนักเรียนแขวนลอย 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48295
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.48 KB 48492
แผนการสอนคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 48512
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 48537
ผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48227
ผังสร้างโครงสร้างหน่วยบุรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.86 KB 48298
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48313
โครงสร้างหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48336
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48426
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.78 KB 48168
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.46 KB 48440
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 48236
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 48367
คำสั่ง ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.88 KB 48318
คำสั่งเวรชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 559.95 KB 48488
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48429
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48404
ต2ข ม.1- 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183 KB 48363
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48333
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48372
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48256
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48508
>ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 48354
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 48409
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 48531
>แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 48502
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48188
>ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 48417
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 48227
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48274
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 48209
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48316
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48303
>คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 48256
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 48373
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 48258
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48541
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 48376
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 48371
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 48316
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 48356
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 48176
>คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 48442
>คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 48285
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48486
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48336
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 48169
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48355
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 48179
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 48430
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48483
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 48305
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 48321
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 48478
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 48607
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 48348
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 48321
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 48212
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48563
>คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48183
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 48369
>คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 48537
>แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 48362
>แบบฟอร์มมอบหมายงาน 48317
>แบบฟอร์มขอไปราชการ 48373
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 48350
>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 48536
>คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 48521
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 48463
>ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48364
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 48382
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 48452
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 48373
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 48503
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 48244
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 48225
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 48325
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48209
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 48448
>11 Roadmap นโยบายสำคัญ 48429
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 48358
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48560
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 48431
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 48512
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 48517
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 48519
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 48407
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 48439
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48232
>ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 48178
>คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 48239
>คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 48546
>คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 48486
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 48417
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 48404
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48505
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48381
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48403
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 48320
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48561
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 48527
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 48353
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 48417
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 48424
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 48330
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 50181