ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 20991
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.88 KB 20985
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.1 KB 20990
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 20989
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 21145
แบบฟอร์มรายงานและแจ้งผลการดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 210.14 KB 34520
แบบฟอร์มบันทึกสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 212.6 KB 34515
บันทึกการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 210.3 KB 34507
แบบฟอร์มบันทึกให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214.55 KB 34506
แผน PLC ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 34614
คำสั่งแต่งตั้งPLC ปีการศึกษา 2561และ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.73 KB 34638
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 61-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 34605
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 34646
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 34650
ปฎิทินงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.75 KB 34673
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.14 KB 34653
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.69 KB 34652
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 34651
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.02 KB 34658
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.7 KB 34643
คำสั่งแต่งตั้งเวรสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 34696
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.81 KB 34649
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.94 KB 34658
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แยกกลุ่มเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 655.5 KB 34689
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 ชั่วคราว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 35206
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.97 KB 34727
แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนร่วมพัฒนา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 34703
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 34701
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.64 KB 34680
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 34652
รายชื่อนักเรียน พร้อมเลข 13 หลัก ม.1-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.58 KB 34683
คำสั่งปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 34904
ตารางเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 34706
ตารางสอนนักศึกษาฝึกสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 34667
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 34725
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.13 KB 34773
หน้าปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 34790
หน้าปกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 34845
ตัวอย่างเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 34833
ปฏิทินงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 34862
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข 18 มิย 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 34950
คำสั่งครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.1 KB 34810
คำสั่งครูเวรชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.22 KB 34731
คำสั่งครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.8 KB 34786
SDQPW เอ็กเซล์ช่วยคำนวค่าคะเเนน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 872.5 KB 34874
แบบเก็บ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 34899
แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 34813
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.74 KB 34837
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 321.97 KB 34869
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.28 KB 34697
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.92 KB 34693
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 34751
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 34700
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 34690
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.88 KB 34690
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 34715
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.57 KB 34682
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 34721
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.05 KB 34689
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.85 KB 34681
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.96 KB 34751
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.3 KB 34675
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.38 KB 34671
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.87 KB 34674
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.25 KB 34664
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.92 KB 34686
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.95 KB 34676
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 34765
คู่มือ การใช้ระบบ SGS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 34693
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 35157
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ม1-6 ณ 14 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 34880
โครงสร้างแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 59.53 KB 34819
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.51 KB 34857
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 34768
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 34785
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 35248
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.75 KB 34916
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 34713
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 34694
ใบติดใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 12.85 KB 34726
ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 34712
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.7 KB 34721
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.97 KB 34728
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 34821
คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.92 KB 34753
คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.31 KB 34810
รายชื่อนักเรียน รวมนักเรียนแขวนลอย 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 34731
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.48 KB 34756
แผนการสอนคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 35863
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 34774
ผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 34710
ผังสร้างโครงสร้างหน่วยบุรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.86 KB 34691
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 34970
โครงสร้างหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 34783
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 34819
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.78 KB 34769
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.46 KB 34808
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 34860
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 34752
คำสั่ง ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.88 KB 34768
คำสั่งเวรชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 559.95 KB 34760
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 34723
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 35793
ต2ข ม.1- 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183 KB 34716
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 34751
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 34815
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 34730
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 34810
ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 34710
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 35798
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 34706
แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 34747
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 34798
ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 34849
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 34920
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 34734
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 34714
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 34703
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 34761
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 34696
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 34716
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 34721
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 34816
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 34717
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 34797
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 34791
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 34782
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 34746
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 34739
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 34714
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 34771
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 34725
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 34779
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 34765
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 34767
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 34743
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 34759
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 34856
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 34711
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 34744
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 34744
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 34774
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 34737
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 34722
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 34729
คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 34737
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 34815
คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 34744
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 34707
แบบฟอร์มมอบหมายงาน 34843
แบบฟอร์มขอไปราชการ 34855
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 36702
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 34775
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 34747
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 34787
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 34726
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 34875
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 34756
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 34732
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 34731
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 34703
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 34711
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 34748
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 34718
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 34714
11 Roadmap นโยบายสำคัญ 34697
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 40484
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 34755
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 34748
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 34957
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 34887
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 34878
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 34803
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 34872
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 34794
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 34745
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 34748
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 34798
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 34750
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 34728
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 34954
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 34787
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 34776
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 34778
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 34745
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 34759
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 34841
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 34853
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 35213
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 35038
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 34882
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 40197